Regulamin konkursu „Marynujemy”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest ZPS „JAMAR” Szczepaniak SP. J., z siedzibą w Albertowie 69, 42 – 165 Lipie (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Marynujemy (zwanej dalej “Fanpage”).
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 3 zestawy nagród dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są zestawy produktowe Jamar na które składają się: 3 octy Jamar Premium i 1 ocet Jamar BIO – każdy o pojemności 250 ml. Wartości nagród to odpowiednio:
Jamar Premium – 4,50 zł
Jamar Premium Aronia – 4,50 zł
Jamar Premium Czarny Bez – 4,50 zł
Jamar BIO – 5,99
Łączna wartość jednego zestawu 19,49.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w komentarzu ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Marynujemy, https://www.facebook.com/Marynujemy
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Marynujemy
2. Konkurs trwa od dnia 04.08 2021 od godziny 9:00 do 10.08 2021 do godziny 23:59.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Wstawienie pod postem konkursowym komentarza z przepisem na autorską marynatę do ogórków.

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną propozycję przepisu. W przypadku dostarczenia większej liczby komentarzy, do konkursu zostanie zakwalifikowany przepis zgłoszony jako pierwszy.
3. Informacje o konkursie będą dostępne na profilu https://www.facebook.com/Marynujemy pod postem konkursowym.
4. Publikując komentarz z przepisem uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie przepisu przez organizatora w publikacjach na Facebooku: https://www.facebook.com/Marynujemy oraz na stronie www.jamar.pl/przepisy/

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, którzy prześlą najciekawsze i najbardziej kreatywne przepisy. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.</span
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/Marynujemy
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/Marynujemy wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Otrzymane Nagrody nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
12. Nad prawidłowością przeprowadzenia głosowania czuwa Jury powołane przez Organizatora.
13. Jury Konkursowe składa się z 3 członków – przedstawicieli Organizatora. Oceny Jury są ostateczne.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie ich rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
6. Rozliczenie podatków od nagród pozostaje po stronie organizatora i będzie stanowiło 10% od łącznej wartości jednego zestawu, czyli od kwoty 19,49 zł.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. Realizacja Konkursu może wymagać przekazania przez Organizatora Kooperantowi informacji niezbędnych dla realizacji usługi, związanych z danym Uczestnikiem (w szczególności adres Uczestnika). Organizator oświadcza jednak, iż Kooperant nie ma prawa do używania takich danych dla jakichkolwiek innych potrzeb, niż związane ze świadczeniem usługi na rzecz Uczestnika.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, jak również, że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku.
3. Organizator nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Pracy Konkursowej będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, we wszelkich innych formach promocji, reklamy.

5. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
6. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
7. Organizator działając na podstawie art. 921§ 3 k.c. zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy nabywają pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, na polach eksploatacji wskazanych powyżej w ust. 4.
8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Pracy Konkursowej z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac Konkursowych, usunięcie fragmentów Pracy Konkursowej lub dodanie do niej nowych elementów, jak również umieszczanie Pracy Konkursowej obok lub w sąsiedztwie innych prac.</span
9. W razie konieczności, Uczestnik na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.
10. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 21.07.2021 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 sierpnia 2021 r. i obowiązuje do 11 sierpnia 2021 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Pozwanego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu https://www.facebook.com/Marynujemy w poście konkursowym.